Gratis zorgplicht?

Gratis zorgplicht?

In een recente uitspraak van het Kifid maakt de Geschillencommissie een onderscheid tussen wettelijke nazorg (art. 4:20 Wft) en aanvullende (bovenwettelijke) nazorg. Op zich is dit een begrijpelijk oordeel van de Geschillencommissie. Maar het standpunt van de adviseur, dat het verlenen van de wettelijke nazorg niet gratis hoeft, is zeker te rechtvaardigen.

Het gratis (dus zonder vergoeding) verrichten van werkzaamheden hoeft van een opdrachtnemer niet verwacht te worden. Waar de Geschillencommissie op doelt, is dat de wettelijke nazorg een integraal en niet los te koppelen onderdeel is van het advies-en bemiddelingstraject van een hypothecaire geldlening.

Vijf stappen
In het standaard dienstverleningsdocument Hypotheekvraag staat beschreven wat een hypotheekadviseur voor de klant doet. Daarin staan vijf stappen beschreven. Van ‘Onderzoek naar de persoonlijke situatie van de klant’ tot en met ‘Onderhoud’. In de dienstenwijzer en de opdrachtbevestiging wordt gespecificeerd aangegeven wat de klant van de adviseur mag verwachten én wat de klant daar voor dient te betalen. De wettelijke nazorg is dus als het goed is al in de (kost)prijs voor het gehele traject opgenomen.

Onvolledig traject
Het staat de adviseur noch de klant vrij om één of meer onderdelen uit het traject buitenspel te zetten. Dan ontstaat namelijk een onvolledig en gemankeerd traject dat op gespannen voet komt te staan met de wet- en regelgeving. De klant zal er dus van doordrongen moeten zijn (of: worden) dat in het in rekening te brengen bedrag –waarvan gespreide betaling slechts beperkt mogelijk is- ook de wettelijke verplichte werkzaamheden alvast begrepen zijn die in de jaren ná het kopen van de woning nog door de adviseur verricht moeten worden. Dit is dus geen keuzemogelijkheid van de adviseur of van de klant.

Alles of niets
Daarbij kan het helpen als aan de klant (meer) uitleg wordt gegeven over wat deze werkzaamheden zoal inhouden. De klant die in de beginfase oppert dat hij geen behoefte zou hebben aan nazorg en daar dus ook niet voor wil (of hoeft te) betalen, kan dus niet bediend worden door de adviseur. Het is een ‘alles of niets-pakket’ waarbij het opknippen en duiden van de diverse fasen is gedaan omwille van de transparantie.

Aanvullende nazorg
Met de klant kan uiteraard wél worden afgesproken dat de adviseur meer doet dan alleen voldoen aan zijn minimaal wettelijk voorgeschreven verplichtingen. De Geschillencommissie noemt dit de aanvullende nazorg. Een serviceabonnement dat ziet op dergelijke werkzaamheden kan door de adviseur in overleg met de klant in veel vormen en tegen een passende vergoeding worden gegoten.

Denk hierbij aan het bieden van hulp bij het invullen van de IB-aangifte of het jaarlijks bezoeken van de klant, et cetera. Zo’n aanvullende overeenkomst is wel door beide partijen op te zeggen of gedurende de looptijd nog te wijzigen.

 1. Rene van Manen 31 augustus 2016, 12:03

  Ik denk dat de wetgeving aan herziening toe is. Wettelijke nazorg zou bij de producent van het financiële product moeten liggen. In de praktijk gebeurt dit mijns inziens ook al grotendeels op deze manier. Vervolgens kan de aanbieder verwijzen naar een onafhankelijke adviseur om de individuele consequenties te bespreken, en vanzelfsprekend stuurt die dan een rekening (al dan niet periodiek). Wel zo helder …..

 2. Ik denk dat het verschil zit in twee woorden in BW:
  ‘Redelijk’; dus de context wat men mag verwachten
  ‘Handelend’; dus adviseurs die een actieve bemoeienis hebben gehad bij het advies of bemiddeling

  Daarom is bij execution only en bij TP maatschappijen geen sprake van zorgplicht en nazorg.
  In de discussie over BijBouwe, elders op dit forum schrijft BijBouwe al teksten als ‘sparren met de klant’, waardoor je al in de rol kruipt van actieve bemoeienis, het gladde ijs dus.
  Een maatschappij die rchtsstreeks gaat communiceren met TP klanten treedt ook in die actieve rol.

  • Hypotheek24 exact hetzelfde.
   Die geven aan dat je een half uurtje kunt “sparren” via de webcamail. Waar slaat dat allemaal op joh. Pure MISLEIDING van de klant. Afm kom van het pluche en zorg voor duidelijke richtlijnen

 3. Geen enkele klant leest de Dvd’s. Daarnaast gaat niemand nazorg kosteloos doen ook de wettelijke.

  En die gaat niet verder dan het wijzen op actualiteiten een nieuwsmailtje is dus voldoende.

  Advies kost geld net als een monteur advocaat of notaris. Je ziet steeds meer klanten denken geen adviseur nodig te hebben voor bepaalde werkzaamheden. Maar zijn kennis willen ze wel graag vaak gratis op de proef stellen

 4. Coen Fledderus 26 augustus 2016, 13:34

  Beste Henkie, natuurlijk kun je ervoor kiezen om alleen te bemiddelen als de klant ook een abonnement voor nazorg sluit. Over de civiele zorgplicht kun je alles afspreken. De klant kan daar ook van afzien. De publieke zorgplicht (Wft) kun je niet uitsluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting om de klant te informeren over wezenlijke wijzigingen in wet- en regelgeving. De vergoeding daarvoor maakt deel uit van de kosten voor het bemiddelingstraject.

  • @Coen Fledderus,
   Stel, ik spreek met u af dat u een juridisch waterdichte – overeenkomst voor mij gaat opstellen. (bijv. een SWO, Arbeidsovereenkomst etc).
   Als integere juridische dienstverlener/opdrachtnemer doet u mij vooraf een inschatting van de prijs die u voor het samenstellen van dit document toekomen, laten we zeggen E 10.000,- (?)
   Na gereedkoming betaal ik u die E 10.000,– en elke burger/consument met een nuchter boerenverstand denkt dan toch, u hebt de opdracht voltooid en u bent mij verder niks meer verschuldigd en mocht ik later dit document willen aanpassen, bijv. vanwege wetswijzigingen, dan klop ik weer bij u aan of ik ga naar een andere advocaat en ik verbaas mij er helemaal niet over dat ik dan opnieuw mijn portemonnee moet trekken.
   *
   ”De publieke zorgplicht (in dit geval de Wft) kun je niet uitsluiten en het gaat de verplichting om de klant te informeren over wezenlijke wijzigingen in wet- en regelgeving. ” Het zal zo zijn…..
   *
   Maar dan….
   ” De vergoeding daarvoor maakt deel uit van de kosten voor het bemiddelingstraject.”
   Uw gedachtengang volgend, kan ik dus op een kwade dag bij u aankloppen wanneer u mij niet hebt geïnformeerd over wezenlijke wijzigingen in de wet- en regelgeving, waardoor het door u opgemaakte contract juridisch niet meer waterdicht is?
   De kosten van uw verplichting om mij te informeren zijn al opgenomen in de eerste kosten bij opmaak van dit document?
   Idiote gedachte, inderdaad !!
   *

   • Ik denk dat ook deze advocaat het gratis moet doen als blijkt dat dat document van 10.000 enige fouten zou bevatten.
    En als dat de financiële wetten zijn gewijzigd heb je als adviseur slechts waarschuwingsplicht. Je hoeft dan niet gratis een heel nieuw advies te doen

    • Nee…. waarom zou ik als onafhankelijke dienstverlener (in tegenstelling tot de aanbieder) waarschuwingsplicht hebben t.a.v. wetswijzigingen waardoor het verzekeraarsproduct mogelijk niet meer passend is en waar het provisieverbod juist bedoeld is om de financiële adviseur ontkoppelenardhandigweg te scheuren van dat product…
     *
     Maar ja, als de wetgever dit inderdaad zou stellen…. dan lijkt me verstandig om ons distributiepunt t.a.v. complexe producten en waar de verzekeraar de productie hiervan onder het provisieverbod gratis en voor niks in de schoot geworpen krijgt, per omgaande te sluiten en enkel nog voor advies te gaan (declaratie belast met 21%)
     Dan vallen we meteen niet meer onder de AFM en hoeven we deze AFM-kosten ook niet meer te vergoeden.

     *
     Eens kijken hoe sip de met ons samenwerkende verzekeraars dan kijken 🙂 🙂
     *

  • @Coen, wat ik bedoel is dat je in de civiele nazorg overeenkomst opneemt dat de klant verplicht is om een bepaalde vorm van nazorg af te nemen. Dat betekent dat opzeggen van nazorg in principe niet kan.
   Als dit het zou zijn, is het juridisch niet houdbaar, maar vooraf, dus bij het aangaan van de overeenkomst, stemt klant ermee in dat bij opzeggen nazorg hij a) de polis beëindigd, b) dan wel op ander intermediair / terug naar aanbieder laat zetten, c) dan wel een vergoeding ineens betaalt.
   Je bent dan als adviseur zeker dat de polis niet meer op jouw agentschap staat en er dus ook geen wft verplichting meer is, of de klant betaalt ineens een som vooraf voor deze nazorg (en dan is het niet erg dat je de wft nazorg houdt).
   Stel dat klant a) en b) niet wenst of uitvoert, dan is c) civiel juridisch wel afdwingbaar.

 5. @Coen, Zou je nog willen reageren op mijn post?
  Vast bedankt.

 6. rare spagaat, want in die Flederus zaak zou je dan het volgende moeten stellen:
  1. nazorg kan niet door klant of adviseur worden afgewezen
  2. er mag een vergoeding worden gerekend
  3. die 20 euro per maand heeft de adviseur nodig
  4. klant wil niet abeonnement betalen
  5 adviseur moet derhalve die 20 vooraf in rekening gaan brengen
  6 (20 x 12 x 30) = 7.200 extra in rekening te brengen vooraf

 7. Compleet de weg kwijt wat een troosteloze ellende.

  Gratis nazorg zal geen enkel kantoor aanbieden.

  De overheid moet eens gaan kijken of ze hier geen steken in hebben laten vallen.

 8. Lijkt mij dat het wettelijke zorgplichtgedeelte wat gratis is zich beperkt tot informatie over het product en wetswijzigingen die de hypotheek aangaan. Beter is dan om de stellen dat er tegenover nazorg kosten voor de klant staan met uitsluiting van…..omdraaien dus. Ik ben benieuwd wat de klant in de Kifid zaak nou verwachtte als je het hem vraagt. Ik denk alles wat met de hypotheek te maken heeft zolang de hypotheek loopt.

  • Uitspraak inmiddels gelezen. De klant vraagt expliciet alleen het gedeelte nazorg wat wettelijk gratis verstrekt dient te worden.Ongeveer uit de wet overgeschreven. Terechte uitspraak Kifid, letterlijk de wet volgend.

 9. Het leven zou zo eenvoudig kunnen zijn…. Nu zit je weer met wat dan precies die nazorg is en hoe lang die dan loopt, terwijl je -in elk geval de looptijd-! niet weet. Calculeer je daar een bedrag voor in, dan moet je naar mijn idee rekening houden met de looptijd van het product , in casu meestal 30 jaar. Vooruitbetaalde kosten, c.q. afsluitprovisie, daar wilden ze toch vanaf? Terwijl je geen idee hebt wat er in de komende 30 jaar gebeurt qua product- en wetswijzigingen. En of het product die einddatum haalt. Dat blijft altijd natte vingerwerk. Ik heb zelf bemerkt dat de meeste consumenten géén nazorgabo willen afsluiten. Ook niet als daar bijvoorbeeld een leuke korting bij vervolgopdrachten – opname hogere inschrijving, echtscheiding, verhuizing etc- tegenover staat, zodat het de facto eigenlijk bijna niets kost. Provisorisch heb ik nu opgenomen in de overeenkomst dat ik zal voldoen aan de WFT – wezenlijke wijzigingen etc- met inmiddels de kanttekening dat ik niet meer weet waaráán ik dan moet voldoen. De eerste relaties die zich melden voor een opname hogere inschrijving, afkoop rvp etc hebben zich gemeld, en die gaan het gewone uurtarief betalen.

 10. Overigens is de WFT Zorgplicht beperkt tot het standaard informeren over product of fiscale wijzigingen wat nagenoeg altijd door de aanbieder wordt gedaan, tenzij de aanbieder dit heeft uitbesteed aan de adviseur……Die zorgplicht is niet zo spannend, tenzij je het product op provisie is afgesloten. Dan kan de aanbieder de adviseur daartoe “dwingen” het gratis herstel advies bij de woekerpolissen.

  Probleem bij Kifid is dat zij ook artikel 7:401 (De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen) erbij betrekken en willen laten doorlopen terwijl de klant de opdracht (abonnement) juist wil beëindigen.

  De adviseur is namelijk geen formeel contractpartij bij het afgesloten product. Dat wordt namelijk nogal eens vergeten. De WFT zorgplicht is ook bedoeld om te voorkomen dat een financieel dienstverlener (ook aanbieders!) moedwillig informatie kan achterhouden wat nadelig kan zijn voor de consument. De WFT zorgplicht had beter omschreven worden als WFT informatieplicht….dan was die onduidelijkheid er helemaal niet geweest. De WFT zorgplicht houdt zeker geen verplichting in tot begeleiding bij wijziging of beëindigen van een product.

  Hierbij mij oproep aan de AFM om zelf eens een collum te schrijven over de algemen zorgplicht, de WFT zorgplicht en de kosten hiervoor

 11. quote: “In het standaard dienstverleningsdocument Hypotheekvraag staat beschreven wat een hypotheekadviseur voor de klant doet. Daarin staan vijf stappen beschreven. Van ‘Onderzoek naar de persoonlijke situatie van de klant’ tot en met ‘Onderhoud’. ”
  Belangrijke nuance: Er staat wat de adviseur KAN doen, en niet wat hij doet.

 12. @Coen, wat let een adviseur om bij aanvang van het advies/bemiddelingstraject met de consument af te spreken dat er uitsluitend sprake kan zijn van een advies en bemiddelingstraject onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de consument instemt met een specifieke nazorg, én dat de consument uitsluitend kan afzien van de nazorg, door het product a) te beëindigen of b) onder te brengen bij een ander adviseur dan wel terug naar de aanbieder of c) het betalen van een vergoeding ineens aan de adviseur voor de nog komende periode van wettelijke nazorg.

 13. De juiste juridische lijn is toch:
  Stap 1
  http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel401
  De redelijk handelde opdrachtnemer
  Sub stap 1 wordt hier goed uitgelegd
  http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/4268/1/hogebrug.pdf
  Wat houdt zorgplicht nu eigenlijk in
  Stap 2
  http://maxius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel4:20/
  Gaat in volgens mij meer over nazorg

  Tussen zorgplicht en nazorg zitten grote verschillen

 14. Provisie = portefeuillerecht = specifieke productzorgplicht.
  Maar m.i.v. het provisieverbod is de financiële adviseur ontkoppeld geworden van de verzekeraar en heeft de bemiddelaar (wettelijk bezien) geen portefeuillerecht meer.
  (et is mogelijk dat in de nieuwe SWO de productzorgplicht gratis en voor niks overneemt van de verzekeraar, maar dat heeft meer met het BW dan met de Wft te maken).
  *

  De AFM heeft voor elk financieel product apart (AOV, Hypotheek etc.) 3 standaard-DVD ’s laten aanmaken door de individuele financiële adviseur, incl het bedloningsmodel (fee, urendeclaratie, serviceabonnement) en de hoogte, waarvoor de financiele dienstverlener deze werkzaamheden eventueel aanbiedt.
  *
  Dus de wft-vergunninghoudende adviseur kan aanbieden:
  Advies (conform de zeer summuriere AFM-adviesDVD en aangevuld met eigen opmerkingen)
  Bemiddeling (conform de AFM-bemiddelingsDVD)
  Nazorg (conform de AFM-NazorgDVD)
  *
  De onafhankelijke dienstverlener is vrij om slechts 1 (bijv. ‘bemiddeling) deel van het advies/bemiddeling/nazorgtraject aan te bieden, bijv. enkel het 2e ‘bemiddeling’ DVD, zoals ook de klant vrij is bijv. enkel voor ‘advies te gaan’ of een nieuwe relatie die een directwriters-product heeft aangeschaft kan kiezen voor enkel het 3e standaard-DVD ‘beheer’ (tegenover betaling van verrichtingentarief/directe fee of service abonnement)
  *
  ”Waar de Geschillencommissie op doelt is dat de wettelijke nazorg integraal is en niet los te koppelen is van het advies-en bemiddelingstraject van een hypothecaire geldlening” ?
  Mwoah…. ze heeft dan zeker nooit gehoord van die drie aparte Dvd’s, waarmee de AFM het advies/bemiddeling/beheer al in 2013 in keurige mootjes heeft verdeeld.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.