Examentraining (55): Wft Vermogen

Examentraining (55): Wft Vermogen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 54 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Vermogen.

Casus
Paulien (47 jaar) en Marit (42 jaar) zijn recent gescheiden. Voor de afwikkeling van enkele financiële zaken maken zij een afspraak met de adviseur Vermogen.

Huwelijkse periode
Paulien en Marit waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Er was geen sprake van enig gemeenschappelijk vermogen. Het huwelijk heeft tien jaar geduurd. Tijdens het huwelijk heeft Marit steeds in loondienst gewerkt en ze bouwde een ouderdomspensioen en partnerpensioen (op opbouwbasis) op via haar werkgever. Paulien is precies één jaar zelfstandig ondernemer. De jaren daarvoor werkte ook zij in loondienst. Hier bouwde zij ook pensioen op via haar werkgever.

Financiële gegevens Paulien
Paulien is vorig jaar gestart met een eigen cateringbedrijf. Het bedrijf is nu nog een eenmanszaak. Doordat de onderneming zo goed gaat, overweegt zij de onderneming om te zetten naar een besloten vennootschap (bv). Op dit moment heeft zij al vier personeelsleden in dienst.

Financiële gegevens Marit
Marit heeft onder uitsluiting een erfenis ontvangen. De nettowaarde van deze erfenis bedraagt € 25.000.

Woning
Paulien en Marit woonden tijdens het huwelijk in de woning van Paulien. Marit is direct na het indienen van het verzoek tot echtscheiding uit de woning gegaan en heeft zich op een ander adres laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de woning van Paulien rust een hypotheek van € 225.000. Aan deze in 2014 afgesloten hypotheek is een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) gekoppeld. De huidige waarde van de kapitaalverzekering is € 150.000.

Wensen
– Paulien overweegt de kapitaalverzekering af te kopen om hiermee de hypotheekschuld te verlagen;
– Daarnaast overweegt Paulien om een eigen pensioenvoorziening te treffen. Zij weet nu nog niet hoe haar pensioen als gevolg van de scheiding eruit komt te zien;
– Marit wil graag met het bedrag van de erfenis gaan beleggen. Zij wil hiermee een aanvulling op haar inkomen regelen vanaf haar pensioendatum (67 jaar).

Vraag 1
Paulien wil weten of zij de kapitaalverzekering belastingvrij kan afkopen. Welk van de onderstaande antwoorden daarop is juist?

a) Ja, als zij de afkoopwaarde gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.
b) Ja, als zij de afkoopwaarde gebruikt voor het betalen van de hypotheeklasten.
c) Nee, omdat de looptijd van de kapitaalverzekering onvoldoende is voor de benodigde vrijstelling.

Toetsterm:
1o.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen bij wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding, afkoop of beëindiging van financiële producten in het kader van verschillende belastingregimes, in combinatie met het overgangsregime van IB 2001 uitleggen.

Vraag 2
Paulien overweegt om een eigen pensioenvoorziening te treffen. Zij wil de mogelijkheden weten om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Verder wil zij voor haar medewerkers een pensioenregeling treffen. Daarom vraagt zij aan de adviseur Vermogen of hij haar hierbij kan helpen.

Welk van de onderstaande reacties hierop is inhoudelijk juist en het meest professioneel?

a) Ik wil u daarbij graag helpen. Als ik samen met u uw wensen in kaart kan brengen, kunnen wij daarna bepalen wat voor u de beste oplossing is.
b) Ik kan u daarbij helaas niet helpen. Vindt u het goed dat ik een pensioenadviseur contact met u laat opnemen?
c) U kunt helaas niets meer doen. Dat komt doordat de opbouw van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft.

Toetsterm:
4b.3 De kandidaat kan doorverwijzen naar anderen.

Vraag 3
Paulien vraagt zich af op welk deel van het pensioen van Marit zij recht heeft. Tijdens de scheiding heeft zij zich hier eigenlijk niet in verdiept. Wat is hierover juist?

a) Paulien heeft recht op het volledige door Marit opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.
b) Paulien heeft recht op de helft van het door Marit opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.
c) Paulien heeft recht op het volledige door Marit tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.
d) Paulien heeft recht op de helft van het door Marit tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.
e) Paulien heeft geen recht op door Marit opgebouwd pensioen, omdat zij en Marit waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen

Toetsterm:
2g.10 De gevolgen van echtscheiding/ontbinding partnerregelingen in het kader van vermogensopbouw en -afbouw en beheer beschrijven en berekenen.

Vraag 4
Marit wil het bedrag van de erfenis investeren in een aandelenfonds. Van het fonds is het volgende bekend:
– Historisch rendement 7,9%
– Standaarddeviatie 16,4%

Tussen welke percentages ligt het rendement op het aandelenfonds? Ga uit van een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

a) Tussen -/- 8,5% en 24,3%
b) Tussen -/- 24,9% en 40,7%
c) Tussen -/- 41,3% en 57,1%

Toetsterm:
2g.7 De kandidaat kan berekenen wat de mogelijke uitkomst is van een eenmalige belegging in een verwacht, goed en slecht scenario in verschillende beleggingsprofielen op basis van een strategische asset allocatie.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

 1. Tom Peters (Hoffelijk Financieel) 23 december 2016, 12:43

  Beste JCGS en Anoniem,

  Dank voor jullie reacties. De uitwerking op de eerste vraag was inderdaad niet helemaal correct. Het Besluit Vervallen tijdklemmen zorgt ervoor dat de hoge uitkeringsvrijstelling kan worden toegepast. Dit leidt bij een Brede Herwaarderingspolis met een waarde van € 150.000,- echter nog niet tot een geheel belastingvrije uitkering. Van een dubbele vrijstelling is – zoals jullie terecht aangeven – geen sprake, aangezien het fiscaal partnerschap beëindigd is. We hebben de betreffende casus en de eerste vraag daarom enigszins aangepast.

  Mijn excuses voor de onduidelijkheid en hele fijne kerstdagen gewenst!

  Met hartelijke groet,
  Tom Peters (Hoffelijk Financieel)

  Reageer
 2. Nog maar een keer proberen. Het fiscale partnerschap is geëindigd, dus gebruik maken van de dubbele vrijstelling is niet aan de orde.
  Conclusie: er is wel degelijk een belast rentebestanddeel.
  In het standaardantwoord staat dat bij beëindiging van het fiscal partnerschap, wegens het vervallen van de tijdsklemmen de kapitaalverzekering belastingvrij kan worden afgekocht, mits de afkoopwaarde wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Dat is echter niet de strekking van het laten vervallen van de tijdsklem.
  Door het vervallen van de tijdsklem hoeft niet 20 jaar jaarlijks premie te zijn betaald om in aanmerking te komen voor de betreffende vrijstelling. Aangezien er geen partner meer is, kan dus ook de vrijstelling van de partner niet worden benut. En als dat wel zo zou zijn, zal die partner daar toestemming voor moeten geven. Nou, lijkt mij van niet dat dat gebeurt.

  Reageer
 3. Natuurlijk niet. Er is sprake van scheiding. Hoe zo dubbele vrijstelling. Er is dan toch geen sprake meer van een (fiscale) partner.

  Reageer
 4. @JGCS, er is sprake van dubbele vrijstelling bij fiscaal partnerschap.

  Reageer
 5. Paulien en Marit…. Oei, wat heerlijk verantwoord.

  Reageer
 6. Het antwoord op de eerste oefenvraag Wft-Vermogen is onjuist. De vrijstelling bedraagt € 123.427 omdat de tijdsklem vervalt, maar de uitkering is € 150.000 en dat leert dat er een belast rentebestanddeel is. Het besluit zegt niets over het onbelast kunnen afkopen van een kapitaalverzekering bij scheiding. Het besluit geeft alleen aan ddat de tijdsklem niet van toepassing is, zodat in casu de vrijstelling van € 123.428 wel geldt. Bovendien kun je niet zomaar een verpande kapitaalverzekering afkopen.

  Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.